انواع فروش و بازاریابی

 

فروش مستقیم

 

فروش سنتی

 

بازاریابی ربایشی

 

بازاریابی عصبی

 

بازاریابی انگیزشی